BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Art.237(3) § 2 Szkolenie bhp
 • Art. 207 – 209 Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 • Art. 210Prawa pracownika
 • Art. 211Podstawowe obowiązki pracownika
 • Art. 212 – Obowiązki osoby kierującej pracownikami
 • Art. 226 – Ocena ryzyka zawodowego
 • Art. 234  – 236 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Art. 229  Badania lekarskie
 • Art. 237(6) – Środki ochrony indywidualnej
 • Art. 237(11)  Służba bhp
Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
   2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844zmiany w rozporządzeniu


   3. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704.zmiany w rozporządzeniu


    4.Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia                    w  środowisku  pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2018 poz. 1286

   5.Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

 

Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716zmiany w rozporządzeniu


   6.Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166


   7.Badania lekarskie pracowników

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Dz.U. 2016 poz. 2067


   8.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


    1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Art. 4 i 5 – Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Art. 12 – 19 – Organizacja ochrony przeciwpożarowej
 • Art. 22 – 25Działania ratownicze

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351


  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

      Art. 209(1) . § 1. – Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141


   3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • § 4  – Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • § 6 –  Obowiązek opracowania  Instrukcji  Bezpieczeństwa Pożarowego
 • § 7  – Materiały niebezpieczne pożarowo
 • § 15 – Ewakuacja
 • § 18 – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
 • § 27  Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

PRZYDATNE LINKI

Państwowa Inspekcja Pracy  PIP


Główny Inspektorat Sanitarny  GIS


Centralny Instytut Ochrony Pracy  CIOP


Urząd Dozoru Technicznego  UDT