E-szkolenie okresowe BHP 100% FILMU online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (internetowe)

Kiedy?

24h na dobę, nieograniczony dostęp do szkolenia przez 30 dni.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi,spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych np.głównych księgowych, lekarzy itp.).

Odbycie szkolenia bhp jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, określonym w kodeksie pracy w art.207  §3.
Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Jak dzia­­­ła szko­­­le­­­nie?

1. Sz­ko­­­­le­­­­nie okre­­­­so­­­­we BHP jest re­­­­a­­­li­­­­zo­­­­wa­­­­ne w fo­r­mie FILMU do­­­­stę­­­p­ne­­go po­­­­przez in­­­­te­­­r­net – on­ li­­­­ne.
2. Po za­­­­mó­­­­wie­­­­niu szko­­­­le­­­­nia, ucze­st­nik otrzy­­­­mu­­­­je od nas dro­­­­gą ma­­­­i­­­lo­­­­wą, za­­­­pro­­­­sze­­­­nie do udzia­­­­łu w szko­­le­­niu. 
3. Lo­­­­gu­­­­jąc się pie­­r­w­szy,  ucze­st­nik wpi­­­­su­­­­je swo­­­­je ha­­­­sło. 
4. Sz­ko­­­­le­­­­nie po­­­­dzie­­­­lo­­­­ne jest na mo­­­­du­­­­ły z qu­­za­­mi, po uko­­­ń­cze­­­­niu szko­­le­­nia do­­stę­p­ny jest eg­za­­­­min spra­­­w­dza­­­­ją­­­­cy na­­­by­­­tą wie­­­­dzę.
5. W ka­­­ż­dej chwi­­­­li mo­­­­ż­na prze­­­­r­wać szko­­le­­nie i po­­­­w­ró­­­­cić do mie­­­j­sca, w któ­­­­rym się sko­­­ń­czy­­ło.
6. Na prze­­­j­­­­ście ca­­­­łe­­­­go szko­­­­le­­­­nia, ucze­­­st­nik ma 30 dni z nie­­­­o­­­gra­­­­ni­­­­czo­­­­ną w tym cza­­­­sie li­­­cz­bą lo­­­­go­­­­wań przez 24h na do­­bę.
7. Na pod­sta­­­­wie wy­­­­ni­­­­ku z te­­­­stu ko­­­ń­co­­­­we­­­­go (mo­­­ż­na po­­­­pra­­­­wiać), wy­­­­sta­­­­wi­­my i wy­­­­śle­­my li­­stem za­­­­świa­­­d­cze­­­­nie uko­­­ń­cze­­­­nia szko­­­­le­­­­nia.

Szkolenie online

Program

1. Informacje o szkoleniu
2. Czym jest BHP?
3. Prawa i odpowiedzialność pracowników
4. Czas pracy, przerwy i urlopy
5. Kodeksowa ochrona rodziców
6. Wypadki i choroby zawodowe
7. Zagrożenia w pracy biurowej
8. Depresja
9. Stres
10. Zagrożenie dla zdrowia
11. Zasady bezpiecznej pracy
12. Bezpieczne biuro
13. Praca przy komputerze
14. Wprowadzenie do pierwszej pomocy
15. Postępowanie z osobą nieprzytomną
16. Rany i krwotoki
17. Pierwsza pomoc
18. Zasady ochrony przeciwpożarowej – pożar
19. Odpowiedzialność kierowników i pracodawców
20. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
21. Zagrożenia zdrowia i życia pracowników
22. Ryzyko zawodowe
23. Szkolenia pracowników metodyka szkoleń bhp -( instruktaż stanowiskowy)

Kto pro­wa­dzi szko­le­nie?

Sz­ko­le­nie jest stwo­rzo­ne przez spe­cja­li­stów bhp, pra­wa pra­cy, ra­tow­ni­ków me­dycz­nych oraz in­spek­to­rów ochro­ny
prze­ciw­po­ża­ro­wej.
 Gwa­ran­tu­je­my, że jest to szko­le­nie na któ­rym nie bę­dziesz się nu­dził(a) !!!


Gdzie od­by­wa się szko­le­nie?

Sz­ko­le­nie od­by­wa się przez in­ter­net, więc o cza­­sie i miej­scu szko­­le­­nia de­cy­du­je użyt­kow­nik. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żesz je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czy­łeś(aś).
Na ukoń­cze­nie szko­­le­­nia masz 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h.


Ja­ki do­ku­ment wy­sta­wia­my po ukoń­cze­niu szko­le­nia?

Za­­­­­świa­­­­d­cze­­­­­nie o uko­­­­ń­cze­­­­­niu szko­­­­­le­­­­­nia okre­­­so­­­we­­­go w dzie­­­­­dzi­­­­­nie bhp dla pra­­­­­co­­­­w­ni­­­­­ka za­­­tru­­d­nio­­­ne­­­go na sta­­­no­­­wi­­­skach ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­no­­-biu­­ro­­wych, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. z dnia 18 sier­p­nia 2004r.).
Po za­li­cze­niu eg­za­mi­nu koń­co­we­go, wy­sta­wi­my i bez­płat­nie prze­śle­my za­świad­cze­nie pocz­tą.


Ja­ka jest waż­ność szko­le­nia?

Sz­ko­­­­le­­­­nie okre­­­­so­­­­we bhp pra­­­­co­­­daw­ców i osób kie­ru­ją­cych pra­cow­ni­ka­mi, od­by­­­­wa się nie rza­­­­dziej niż raz na 5 lat.