E-szkolenie okresowe BHP 100% FILMU online dla pracowników administracyjno-biurowych (internetowe)

Kiedy ?

24h na dobę, nieograniczony dostęp do platformy przez 30 dni.

Dla kogo?

Szkolenie okresowe eBHP online adresowane jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych m.in.: księgowych, kadrowych, administracji państwowej, nauczycieli, służby zdrowia oraz innych pracowników, których charakter wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne.

Jak działa szkolenie?

1. Szkolenie okresowe eBHP realizowane jest w formie e-learning (samokształcenia kierowanego). Jest to program multimedialny połączony z filmami YouTube i prezentacjami multimedialnymi dostępnymi poprzez internet – online.
2. Uczestnik po zamówieniu szkolenia, otrzymuje od nas drogą mailową zaproszenie do udziału w kursie.
3. Logując się pierwszy raz, wpisujesz swoje wymyślone hasło, które tylko ty znasz.
4. Szkolenie podzielone jest na moduły, po ukończeniu każdego jest egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.
5. W każdej chwili użytkownik może je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończył.
6. Na przejście całego szkolenia uczestnik ma 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h.
7. Na podstawie wyniku z testu końcowego, którego zaliczenie wymaga 70% poprawnych odpowiedzi (test można wielokrotnie poprawiać), nasza firma wystawi i wyśle pocztą, zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP.


Szkolenie online


Program

1. Informacje o szkoleniu
2. Czym jest BHP?
3. Prawa i odpowiedzialność pracowników
4. Czas pracy, przerwy i urlopy
5. Kodeksowa ochrona rodziców
6. Wypadki i choroby zawodowe
7. Zagrożenia w pracy biurowej
8. Zagrożenie dla zdrowia
9. Zasady bezpiecznej pracy
10. Bezpieczne biuro
11. Praca przy komputerze
12. Wprowadzenie do pierwszej pomocy
13. Postępowanie z osobą nieprzytomną
14. Rany i krwotoki
15. Pierwsza pomoc
16. Zasady ochrony przeciwpożarowej – pożar
17. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
18. Zagrożenie zdrowia i życia pracowników
19. Ryzyko zawodowe
20. Szkolenia pracowników- metodyka szkoleń bhp ( instruktaż stanowiskowy)

urlopy wypoczynkowe

ergonomia stanowisk – praca przy komputerze

pierwsza pomoc

budowa i działanie gaśnic


Kto pro­wa­dzi szko­le­nie?

Sz­ko­le­nie jest stwo­rzo­ne przez spe­cja­li­stów bhp, pra­wa pra­cy, ra­tow­ni­ków me­dycz­nych oraz in­spek­to­rów ochro­ny
prze­ciw­po­ża­ro­wej.
Gwa­ran­tu­je­my, że jest to szko­le­nie na któ­rym nie bę­dziesz się nu­dził(a) !!!


Gdzie od­by­wa się szko­le­nie?

Sz­ko­le­nie od­by­wa się przez in­ter­net, więc o cza­­sie i miej­scu szko­­le­­nia de­cy­du­je użyt­kow­nik. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żesz je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czy­łeś(aś).
Na ukoń­cze­nie szko­­le­­nia masz 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h.


Ja­ki do­ku­ment wy­sta­wia­my po ukoń­cze­niu szko­le­nia?

Za­­­­­świa­­­­d­cze­­­­­nie o uko­­­­ń­cze­­­­­niu szko­­­­­le­­­­­nia okre­­­so­­­we­­­go w dzie­­­­­dzi­­­­­nie bhp dla pra­­­­­co­­­­w­ni­­­­­ka za­­­tru­­d­nio­­­ne­­­go na sta­­­no­­­wi­­­skach ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­no­­-biu­­ro­­wych, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. z dnia 18 sier­p­nia 2004r.).
Po za­li­cze­niu eg­za­mi­nu koń­co­we­go, wy­sta­wi­my i bez­płat­nie prze­śle­my za­świad­cze­nie pocz­tą.


Ja­ka jest waż­ność szko­le­nia?

Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we bhp pra­­co­w­ni­­ków ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­no­­-biu­­ro­­wych, od­by­­wa się nie rza­­dziej niż raz na 6 lat.