E-szkolenie okresowe BHP 100% FILMU online dla pracowników inżynieryjno-technicznych (internetowe)

Kiedy ?

24h na dobę, nieograniczony dostęp do szkolenia przez 30 dni.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, inżynierów produkcji oraz inżynierów budowy.

Jak działa szkolenie?

1. Szkolenie okresowe eBHP realizowane jest w formie e-learning (samokształcenia kierowanego). Jest to program  multimedialny połączony z filmami YouTube i prezentacjami multimedialnymi dostępnymi poprzez internet – online.
2. Uczestnik po zamówieniu szkolenia, otrzymuje od nas drogą mailową zaproszenie do udziału w kursie.
3. Logując się pierwszy raz, wpisujesz swoje wymyślone hasło, które tylko ty znasz.
4. Szkolenie podzielone jest na moduły, po ukończeniu każdego jest egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.
5. W każdej chwili użytkownik może je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończył.
6. Na przejście całego szkolenia uczestnik ma 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h.
7. Na podstawie wyniku z testu końcowego, którego zaliczenie wymaga 70% poprawnych odpowiedzi (test można  wielokrotnie poprawiać), nasza firma wystawi i wyśle pocztą, zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP.

Program

1. Informacje o szkoleniu
2. Czym jest BHP?
3. Prawa i odpowiedzialność pracowników
4. Czas pracy, przerwy i urlopy
5. Kodeksowa ochrona rodziców
6. Wypadki i choroby zawodowe
7. Zagrożenia w pracy biurowej
8. Zagrożenie dla zdrowia
9. Zasady bezpiecznej pracy
10. Bezpieczne biuro
11. Praca przy komputerze
12. Wprowadzenie do pierwszej pomocy
13. Postępowanie z osobą nieprzytomną
14. Rany i krwotoki
15. Pierwsza pomoc
16. Zasady ochrony przeciwpożarowej – pożar
17. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
18. Zagrożenie zdrowia i życia pracowników
19. Ryzyko zawodowe
20. Szkolenia pracowników- metodyka szkoleń bhp ( instruktaż stanowiskowy)

Kto pro­wa­dzi szko­le­nie?

Sz­ko­­le­­nie jest stwo­­rzo­­ne przez spe­­cja­­li­­stów bhp, pra­­wa pra­­cy, ra­­to­w­ni­­ków me­­dy­cz­nych oraz in­­spe­k­to­­rów ochro­­ny
prze­­ci­w­po­­ża­­ro­­wej.
 Gwa­­ra­n­tu­­je­­my, że jest to szko­­le­­nie na któ­­rym nie bę­­dziesz się nu­­dził(a) !!!


Gdzie od­by­wa się szko­le­nie?

Sz­ko­­le­­nie od­by­­wa się przez in­­te­r­net, więc o cza­­­sie i mie­j­scu szko­­­le­­­nia de­­cy­­du­­je uży­t­ko­w­nik. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­żesz je prze­­­r­wać i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym sko­­ń­czy­­łeś(aś).
Na uko­ń­cze­­nie szko­­­le­­­nia masz 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h.


Ja­ki do­ku­ment wy­sta­wia­my po ukoń­cze­niu szko­le­nia?

Za­­­­­­świa­­­­­d­cze­­­­­­nie o uko­­­­­ń­cze­­­­­­niu szko­­­­­­le­­­­­­nia okre­­­­so­­­­we­­­­go w dzie­­­­­­dzi­­­­­­nie bhp dla pra­­­­­­co­­­­­w­ni­­­­­­ków za­­­­tru­­­d­nio­­­­nych na sta­­­­no­­­­wi­­­­skach in­ży­nie­ryj­no­tech­nicz­nych, zgo­­d­ne z za­­­łą­­cz­ni­­­kiem nr 3 do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki i Pra­­­cy z dnia 27 li­­p­ca 2004 r. w spra­­­wie szko­­­le­­­nia w dzie­­­dzi­­­nie bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i hi­­­gie­­­ny pra­­­cy (Dz. U. z dnia 18 sie­r­p­nia 2004 r.).
Po za­­li­­cze­­niu eg­za­­mi­­nu ko­ń­co­­we­­go, wy­­sta­­wi­­my i bez­­pła­t­nie prze­­śle­­my za­­świa­d­cze­­nie po­cz­tą.


Ja­ka jest waż­ność szko­le­nia?

Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we bhp pra­­­co­­w­ni­­­ków in­ży­nie­ryj­no – tech­nicz­nych, od­by­­­wa się nie rza­­­dziej niż raz na 5 lat.