P.POŻ – szkolenia, instrukcje, przeglądy…

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonywaną przez absolwentów wyższych uczelni
(w tym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej), specjalistów 
w dziedzinie pożarnictwa i profilaktyki.


Do wykonywanych przez nas usług należą:

•    szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
•    opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
•    opracowanie oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia,
•    oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego oraz znakami informacyjnymi zgodnie z polską normą,
•    opracowanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
•    obliczanie obciążenia ogniowego,
•    wyposażanie obiektów w urządzenia pożarnicze i sprzęt gaśniczy,
•    przeglądy i naprawy gaśnic,
•    pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów,
•    próby ciśnieniowe węży przeciwpożarowych,
•    wykonywanie przepustów instalacyjnych,
•    realizacja zaleceń pokontrolnych z PSP,
•    przygotowanie inwestycji do odbioru przez organy PSP,
•    analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
•    sporządzanie programów Zapobiegania Awariom i Planów Ratowniczych (Dyrektywa SEVESOII)